Evenement

 • Evenementen
29 mei 2018
Algemene Ledenvergadering

Op de algemene vergadering van 2 mei 2018 staat onder andere een voorgenomen statutenwijziging op de agenda. Gezien het vereiste quorum is de verwachting dat voor het daadwerkelijk doorvoeren van de statutenwijziging een tweede Algemene Vergadering nodig is. Deze tweede Algemene Vergadering is gepland voor dinsdag 29 mei 2018.

Naast de statutenwijziging worden op deze vergadering op 29 mei door het bestuur ook twee onderwerpen geagendeerd welke statutair op de jaarvergadering besproken moeten worden, namelijk het vaststellen van de contributie over 2019 en de benoeming van de accountant voor het komende boekjaar.

De voorlopige agenda voor de algemene vergadering van 29 mei is als volgt:

 1. a. Opening
  b. Vaststellen agenda
  c. Benoeming van drie leden voor een stembureau
  d. Mededelingen
  e. Geroyeerde leden
  f. Vaststellen van de presentielijst
                   
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 2 mei 2018
   
 3. Voorstel statutenwijziging en wijziging reglement vergaderorde
   
 4. Vaststellen contributie 2019
   
 5. Benoeming accountant voor het komende boekjaar
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting
U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC