Bijeenkomst

 • Evenementen
07 mei 2019
Algemene vergadering

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene vergadering (ALV) van de Vereniging van Registercontrollers op dinsdag 7 mei 2019.

Locatie:
kantoor VRC
Burgemeester Stramanweg 105
1101 AA  AMSTERDAM

Het programma van de algemene vergadering is als volgt:
18:30 - 19:00 uur - Ontvangst met broodjes
19:00 - 20:30 uur - Algemene Vergadering
20:30 - 21:00 uur - Napraten met een drankje

De agenda voor de algemene vergadering is als volgt:

 1. Opening
  - vaststellen agenda
  - mededelingen
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene vergadering van 2 oktober 2018
 3. Presentatie jaarverslag, jaarrekening en verantwoording, accountantsverslag over 2018
 4. Vaststellen jaarrekening en décharge bestuur over 2018
 5. Vaststellen activiteitenplan en begroting 2019
 6. Herbenoemingen en benoemingen leden Raad van Tucht
 7. Benoemingen Raad van Beroep
 8. Contributiehoogte gepensioneerd lidmaatschap
 9. Voorstel statutenwijziging
 10. Voorstel wijziging bestuursreglement
  - aanpassing vergoeding bestuursleden
  - maximering vergoeding commissievoorzitters
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Leden-RC zijn bevoegd een agendapunt voor te stellen tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum waarop de algemene vergadering plaatsvindt, d.w.z. 30 april 2019. Dit agendapunt kun je, schriftelijk dan wel langs elektronische weg (vrc@vrc.nl), vergezeld van een korte toelichting, bij het bestuur indienen.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn naar deze ledenvergadering te komen, dan kun je bij volmacht stemmen. Hiertoe dien je een volmacht formulier in te vullen en deze aan een ander lid-RC, die naar de ALV komt, te geven. Het formulier kun je opvragen bij de VRC, of downloaden op de VRC website (Mijn VRC).
Voor de goede orde vragen wij je jouw komst vóór 30 april 2019 aan ons te bevestigen.

Je kunt jezelf aanmelden via deze pagina, na het inloggen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en worden de agendastukken één week voorafgaand aan de vergadering toegestuurd.De agendastukken zijn ook te vinden op de VRC website (Mijn VRC). 

 

U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC