21 maart 2018

Controleorgaan Permanente Educatie onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de RC

Het Controleorgaan Permanente Educatie (COPE), een werkgroep van de Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E), heeft haar verslag 2017 opgesteld. Het ‘COPE verslag 2017’ betreft een controle van PE-activiteiten over de periode 2016 middels een aselecte deelwaarneming. Het Bestuur heeft dit verslag onlangs goedgekeurd. Zij heeft ook ingestemd met het aanpassen van de Q&A m.b.t. de PE regeling alsmede het continueren van de jaarlijkse PE controle door COPE.

Sinds 2016 is COPE door het Bestuur ingesteld om een verdiepingsslag aan te brengen in de PE-controle op grond van art. 8 van de PE-Regeling en met de volgende twee doelen:

  1. Een inventarisatie van de invulling die de leden-RC geven aan de PE-Regeling, in het bijzonder hoe de verdeling ervan is over de toegelaten PE-activiteiten respectievelijk de vakgebieden en op welke manier invulling wordt gegeven aan zelfstudie.
  2. Een controle of de geregistreerde PE-activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de toegekende PE-punten in een redelijke verhouding staan tot de bestede tijd.

De controle 2017 bracht geen bijzonderheden aan het licht. Het Bestuur heeft op advies van de Cie. H&E werkgroep ‘COPE’ besloten om:

  • Het ‘COPE verslag 2017’ goed te keuren.
  • De jaarlijkse PE controle door COPE te continueren.
  • De Questions & Answers van de PE-Regeling zo aan te vullen dat duidelijk wordt dat ‘inwerken’ niet opgevoerd kan worden als ‘training on the job’, omdat het daarbij gaat om reguliere activiteiten binnen de functie in kwestie; regulier werk is immers geen training on the job.
  • De Questions & Answers van de PE-Regeling zo aan te vullen dat extra nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de RC, ook voor wat betreft het aanleveren van bewijsmiddelen van gevolgde PE-activiteiten. Dit omvat ook het veiligstellen van bewijsmiddelen in de zakelijke mailbox bij verandering van functie (ook en vooral bij interne cursussen).
  • Het m.b.t. 1 van de onderzochte dossiers (RC) herwaarderen van een van de opgevoerde activiteiten: i.c. het reduceren van de aan die activiteit toegekende 16 PE-punten/uren tot 11 en derhalve 5 PE-punten/uren niet te erkennen.

Ten aanzien van een verdere detaillering van de PE regeling geeft het Bestuur aan dat een evenwichtige verdeling over kennisgebieden de verantwoordelijkheid van de individuele Registercontroller is. Door de grote verscheidenheid aan functies waarin de Registercontrollers werkzaam zijn, is het niet wenselijk hiervoor een uniforme normering op te stellen.

De Cie. H&E zal de PE-controle middels COPE ook in 2018 continueren. De Cie. is overtuigd van het belang van de principes van keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de RC. binnen de PE-Regeling. Het Bestuur vindt het belangrijk via de Cie. H&E werkgroep ‘COPE’ een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de wijze waarop de RC invulling geeft aan de eigen verantwoordelijkheid aangaande de PE-verplichting. Tevens geeft het Bestuur op deze wijze een signaal af van het belang dat aan PE wordt gehecht. Dit signaal kan de kwaliteit en de waarde van het RC dienstmerk alleen maar ten goede komen.

Zoek een RC