18 augustus 2017

Aanvulling PE-Regeling per 2018

Op 29 juni jl. zijn de leden akkoord gegaan met het aanvullen van de PE-Regeling per 1 januari 2018. Op advies van de Commissie handhaving & Ethiek besloot het Bestuur in april 2016 een verdiepingsslag aan te brengen in de PE-controle op grond van art. 8 van de PE-Regeling en met de volgende twee doelen:

  1. Een inventarisatie van de invulling die de leden-RC geven aan de PE-Regeling, i.h.b. hoe de verdeling ervan is over de toegelaten PE-activiteiten resp. de vakgebieden en op welke manier invulling wordt gegeven aan zelfstudie.
  2. Een controle of de geregistreerde PE-activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de toegekende PE-punten in een redelijke verhouding staan tot de bestede tijd.

Voor de uitvoering ervan is het COPE – Controle Orgaan Permanente Educatie – ingesteld, welke medio 2016 haar onderzoek is gestart. Eind januari jl. heeft de Cie. H&E haar advies inzake het door het COPE uitgebrachte verslag van haar bevindingen (‘COPE-verslag 2016’) aan het Bestuur aangeboden. Het COPE-verslag 2016 betreft een controle van PE-dossiers over de periode 2015 middels een aselecte deelwaarneming.

In zijn vergadering van 14 februari 2017 heeft het Bestuur besloten dit advies integraal overgenomen. Dat wil zeggen:

  1. Het COPE-verslag 2016 goed te keuren, inclusief de voorgestelde tekst voor aanvulling van art. 4 van de PE-Regeling en van de bij de PE-Regeling horende – uitleg gevende – Questions & Answers (Q&A) per 1 januari 2018.
  2. Het COPE nader onderzoek te laten doen naar het uitbreiden van de PE-ICT-faciliteiten
  3. Het continueren van een jaarlijkse PE-controle middels een aselecte deelwaarneming door het COPE met als doel:

Primair: individuele RC’s toetsen op het al dan niet voldoen aan vereisten wat betreft de verrichte PE-activiteiten (soorten en vakgebieden) en de bewijsvoering wat betreft deelname daaromtrent.

Secundair: (verdere) verbetering van het randvoorwaardelijk kader – wat betreft kennisinhoudelijke vereisten en tools voor verantwoording en registratie – voor Permanente Educatie van de RC.

De wijziging van de PE-Regeling geldt vanaf 1 januari 2018.

Zoek een RC