17 april 2019

NOCLAR

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants®) heeft regels uitgevaardigd met betrekking tot ‘NOCLAR’ en deze zijn in de VRC Code 2019 verwerkt in hoofdstuk 3. ‘NOCLAR’ staat voor ‘Non-compliance with Laws and Regulations’ en is de in de IESBA Code gehanteerde term waarmee wordt gedoeld op incidenten, waarbij een financieel manager een situatie tegenkomt waarin in strijd met de geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld (of dreigt te worden gehandeld). Het is daarbij van belang hoe de financial deze situatie dient te adresseren en op de juiste wijze rapporteert aan de ‘proper authority’. Zo zijn ook de toezichthouder en het Huis voor klokkenluiders in de VRC Code 2019 opgenomen.

In geval van een NOCLAR (zoals bedoeld in art. 3.1 van deze Gedragscode) zal ook van een morele kwestie sprake zijn. Een NOCLAR is onder meer aan de orde bij omkoping, fraude, corruptie, witwassen, het financieren van terroristische activiteiten, milieuverontreiniging en fiscale strafbare feiten.

De Registercontroller die constateert of vermoedt dat sprake is van een NOCLAR, zal zich bij het oplossen van deze morele kwestie laten leiden door hetgeen in de artikelen 3.2 tot en met 3.7 van de VRC Gedragscode is bepaald. Hij zal in geval van een NOCLAR accuraat en adequaat handelen en de maatregelen nemen die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem mogen worden gevergd (mede in het licht van de voor hem geldende centrale waarden). De aard en de omvang van de door hem te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. De Registercontroller probeert te allen tijde om de schadelijke gevolgen van een NOCLAR zoveel mogelijk te beperken (met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving).

 

Zoek een RC