18 april 2019

Oplossen morele kwestie: Advies, Melden en Tuchtrechtspraak

Intern oplossen van een morele kwestie
Indien de Registercontroller niet in staat blijkt om een morele kwestie op adequate wijze op te lossen, moet hij in beginsel zijn Werkgever om advies vragen. Dit houdt in dat hij degenen consulteert die een taak hebben bij de governance bij zijn Werkgever. Hierbij kan worden gedacht aan de Raad van Bestuur of de Executive Directors, de Raad van Commissarissen of de Non-executive Directors, het Audit Committee, een vertrouwenspersoon, de compliance en/of de security officers.

Externe hulp bij het oplossen van morele kwestie
Indien een (significante) morele kwestie niet intern kan worden opgelost of niet wordt opgelost door degenen die daartoe de mogelijkheid hebben, moet de Registercontroller overwegen om professioneel advies van de VRC Vertrouwenspersoon of juridische adviseurs in te winnen teneinde een richtsnoer te verkrijgen voor de aanpak van de morele kwestie. De Registercontroller behoort in dit verband wel de centrale waarde van geheimhouding in acht te (blijven) nemen. Met het oog hierop heeft de VRC een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wanneer betrokkenheid beëindigen indien de morele kwestie (nog steeds) niet is opgelost
Mocht – nadat alle mogelijkheden om een oplossing te bereiken zijn uitgeput – de morele kwestie (nog steeds) niet zijn opgelost, dan dient de Registercontroller zijn betrokkenheid bij de kwestie waarbij de morele kwestie is ontstaan, te beëindigen. Dit kan betekenen dat de Registercontroller aan zijn Werkgever mededeelt dat hij in de gegeven omstandigheden niet langer verantwoordelijkheid kan dragen voor de taken die tot de morele kwestie hebben geleid.

Melden bij een daarvoor bestemde instantie zoals de toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders
Het zou er toe kunnen leiden dat de Registercontroller de betreffende kwestie meldt bij een daarvoor bestemde instantie, zoals de betreffende toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Onprofessioneel gedrag en altijd mogelijkheid tot melden bestuderen
Het beëindigen van de relatie met de Werkgever zonder te hebben geprobeerd om de morele kwestie op te lossen of zonder de relevante vertegenwoordigers van de Werkgever over de betreffende kwestie te hebben geïnformeerd, wordt in beginsel – uitzonderingen daargelaten – als onprofessioneel gedrag beschouwd. Het beëindigen van de relatie met de Werkgever ontslaat de Registercontroller overigens niet zonder meer van zijn verantwoordelijkheid om de mogelijkheid te bestuderen om de betreffende kwestie – indien deze zich daarvoor leent – te melden bij een daarvoor bestemde instantie (zoals de betreffende toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders).

VRC Tuchtrechtspraak: belanghebbenden en klachten over Registercontrollers
Registercontrollers moeten zich natuurlijk houden aan wettelijke regels en de VRC Gedragscode. Als een belanghebbende vindt dat niet aan de voorwaarden in de Gedragscode is voldaan, kan een klacht worden ingediend bij de Raad van Tucht en in hoger beroep bij de Raad van Beroep. Meer informatie treft u aan op deze website onder het onderwerp VRC Tuchtrechtspraak.

Zoek een RC